ACORD PER LA GOVERNABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

 

REUNITS:

Per part de Movem Castelldefels (en endavant MC):
-.La senyora Candela López , cap de llista MC
-.El senyor Jordi Miralles, representant de la candidatura de MC

Per part del Partit dels Socialistes de Catalunya (en endavant PSC):
-.La senyora Maria Miranda , cap de llista PSC Castelldefels
-.El senyor Joan Sau, primer secretari del PSC de Castelldefels

Per part d’ Esquerra Republicana de Catalunya ( en endavant ERC):
-.El senyor Antoni Casas , cap de llista ERC Castelldefels
-.El senyor Jordi Maresma, secretari d’organització d’ERC Castelldefels

Per part de Castelldefels Sí Pot (en endavant CSP):
-.El senyor Alexandre Company, portaveu de CSP Castelldefels
-.La senyora Isabel Cabello, coordinadora adjunta de CSP Castelldefels

Per part de Convergència i Unió (en endavant CiU):
-.El senyor Joaquim Ibars, president de CiU Castelldefels
-.El senyor Xavier Amate, cap de llista CiU Castelldefels

 

BASES DE L’ACORD PER A LA GOVERNABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Les eleccions del proppassat dia 24 de maig de 2015 han concretat la representativitat de les forces polítiques de Castelldefels a l’ajuntament; els sotasignants, en nom de les assemblees locals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Movem Castelldefels, Esquerra Republicana de Catalunya, Castelldefels Sí Pot i Convergència i Unió degudament representades, un cop analitzats els resultats de les Eleccions Municipals del 24 de maig i els respectius programes i compromisos electorals, hem arribat a l’ACORD PER A LA GOVERNABILITAT a l’Ajuntament de Castelldefels sobre les següents bases:

 1. Que d’acord amb els resultats de les eleccions municipals celebrades el passat dia 24 de maig de 2015 les forces polítiques reunides representen la majoria dels membres del ple municipal de l’ajuntament de Castelldefels.
 2. Els resultats electorals de les passades eleccions expressen la voluntat de la ciutadania de formar el govern municipal des de la pluralitat. Des del convenciment que cal articular una majoria estable de govern a Castelldefels per afrontar els reptes que el poble i la ciutadania demanda.
 3. Que a partir dels contactes mantinguts entre els grups compareixents aquests han constatat la possibilitat d’arribar a un acord per portar a terme el canvi polític a la ciutat de Castelldefels en clau progressista i catalanista i garantir la governabilitat de la ciutat durant els propers quatre anys.
 4. Una nova etapa política a Castelldefels que es basarà en el diàleg i el respecte per tothom i que prioritza, en l’acció del govern, les preocupacions i aspiracions majoritàries de la ciutadania, enfortint amb els processos de participació la relació entre els seus governants i les persones.
 5. Una nova etapa on les forces polítiques sotasignants ens comprometem a vetllar per a què les relacions institucionals i polítiques amb la resta de grups municipals es desenvolupin amb correcció i respecte mutu.
 6. Un acord de govern basat en els compromisos i prioritats del programa de govern que es concreta en aquest document d’acord, fruit del debat i consens vers el que han estat els programes electorals de les forces signants i les propostes programàtiques de les corresponents forces polítiques en la campanya electoral, la qual cosa s’expressa en la coresponsabilitat política en la priorització dels objectius a assolir.
 7. L’acord de govern es fonamenta en el compromís i lleialtat vers un projecte comú per a Castelldefels els propers 4 anys. També en la pluralitat i en el manteniment dels espais polítics de cadascuna de les formacions.
 8. Per fer efectiu el canvi polític i portar a terme un projecte compartit de ciutat hem assolit un acord de governabilitat per al canvi que recull el compromís d’una acció de govern i estabilitat basat en els següents compromisos que enumerem.

 

PRIORITATS DEL PROGRAMA DE GOVERN

Partit dels Socialistes de Catalunya, Movem Castelldefels, Esquerra Republicana de Catalunya, Castelldefels Sí Pot i Convergència i Unió han fet un procés de diàleg orientat a

garantir la governabilitat i l’estabilitat necessàries per abordar els reptes que té plantejats la nostra ciutat per als propers anys.

Reiterant el compromís de formar un govern plural de progrés que ens permeti lluitar de manera més eficaç contra la crisi econòmica i treballar per millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes de Castelldefels.

Comptem amb la responsabilitat que ens ha atorgat la ciutadania per desenvolupar polítiques de progrés i avançar en la construcció d’un model de ciutat inclusiu, amb voluntat de consens polític amb la resta de grups municipals del consistori i també amb el teixit associatiu i el conjunt de la ciutadania.

Tenim l’oportunitat i l’obligació de respondre davant la ciutadania i reafirmar la confiança en la política com instrument per a la transformació social. Per això cal traduir en millores concretes la nostra voluntat, que plasmem en els següents principis:

 • La recuperació econòmica i la lluita contra l’atur, tot generant oportunitats d’ocupació.
 • Construirem un Castelldefels on es pugui viure amb dignitat i justícia social.
 • Defensarem la sanitat i l’educació pública.
 • Treballarem per garantir l’habitatge i els subministraments bàsics.
 • Promourem mesures i programes d’accés a la cultura per a tothom.
 • Avançarem en un model turístic i de platja consensuat amb els veïns i els agents econòmics.
 • Fomentarem l’esport com a eix educatiu, de cohesió i de salut.
 • Preservarem el medi ambient i impulsarem la sostenibilitat com a valors essencials pel futur del planeta.
 • Impulsarem la igualtat de drets i la igualtat d’oportunitats.
 • Vetllarem per un espai públic on es garanteixi la convivència i el civisme.
 • Farem palès el nostre compromís perquè Castelldefels, com a estructura d’Estat i constructor de cohesió i ciutadania, contribueixi a l’impuls del poble català en el dret a decidir.
 • Treballarem per fer un ajuntament proper, transparent i participatiu.
 • Aplicarem polítiques de contenció i estalvi en la gestió municipal, reduint les despeses dels membres amb responsabilitats polítiques.

Per últim, el govern es compromet a la redacció d’un PLA DE MANDAT que concreti de forma executiva el desenvolupament del present acord de govern,amb la base del Pla d’Acció Municipal i un CATÀLEG DE SERVEIS per analitzar els serveis prestats a la ciutadania i com a eina per millorar la qualitat d’aquestes actuacions públiques.

 

ORGANIGRAMA DE GOVERN–CARTIPÀS MUNICIPAL

L’objectiu del present acord és formar un govern amb la intenció de que sigui fort, estable i que reculli el sentir d’una part important de la població, però que al mateix temps la representi tota.

S’acorda que l’alcaldia l’assumeixi els dos primers anys (13 juny 2015–13 juny 2017) Candela López Tagliafico, cap de llista de la candidatura Movem Castelldefels, i els dos següents (13 juny 2017–13 juny 2019) Maria Miranda Cuervas, cap de llista de la candidatura del Partit Socialista de Catalunya.

L’estructura de govern queda configurada en 6 tinences d’alcaldia i 13 regidories per tal de reforçar la tranversalitat en la gestió.

 

Tinences d’alcaldia

Les tinences d’alcaldia es distribuiran entre els diferents grups municipals de la forma següent:

 • 1a Tinença d’alcaldia de Presidència: correspondrà al PSC mentre MC ostenti l’alcaldia. En el moment que la cap de llista del PSC esdevingui alcaldessa de Castelldefels la 1a tinença d’alcaldia correspondrà a MC.
 • 2a tinença d’alcaldia: ERC
 • 3a tinença d’alcaldia: SiPot
 • 4a tinença d’alcaldia: PSC
 • 5a tinença d’alcaldia: MC
 • 6a tinença d’alcaldia: ERC

 

Àrees de govern

Les àrees de govern de l’ajuntament es distribuiran entre els grups municipals de la forma següent:

 • Presidència i Comunicació.
 • Governació, Seguretat i Protecció Civil: PSC
 • Via Pública, manteniment de vials i llicencies d’activitats: PSC.
 • Esports, Gent Gran i Joventut: PSC.
 • Promoció Econòmica i foment de l’Ocupació: PSC
 • Urbanisme i Obres, Llicències i disciplina Urbanística i Pla de barris i Urbanitzacions: MC
 • Medi Ambient, Polítiques d’estalvi i sostenibilitat i Mobilitat: MC
 • Comerç, Turisme i Hostaleria: MC.
 • Educació, Pau i Solidaritat: MC.
 • Hisenda i Gestió econòmica i financera i Universitats: ERC
 • Règim Interior i Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies: ERC
 • Cultura, Festes i Participació Ciutadana: ERC.
 • Serveis Socials i Dependència: CSP
 • Salut, Consum i Igualtat: CSP

 

FUNCIONAMENT DEL GOVERN MUNICIPAL

Junta de Govern Local i Equip de Govern

La Junta de Govern estarà formada per l’alcaldessa i els tinents d’alcalde.

L’alcaldessa assignarà a la junta de govern local totes les competències que hi siguin delegables.

A les reunions de la junta de govern hi podran assistir, a més dels seus membres, tots els altres regidors de l’equip de govern, amb veu i sense vot.

A continuació de les juntes de govern local se celebraran les reunions de l’equip de govern per seguir el funcionament de les diferents àrees municipals i adoptar les decisions estratègiques.

Si bé no formaran part de l’equip de govern, i sens perjudici d’una posterior integració en l’equip de govern, els regidors de CiU podran assistir a les reunions de la junta de govern local i a les reunions de l’equip de govern, amb veu i sense vot.

 

Representació en òrgans supramunicipals

La representativitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona serà rotativa, entre PSC, MOVEM, ERC. La proporció corresponent a ERC es portarà a terme el 1r any i 3r any.

 

Comitè de Direcció de Serveis Territorials

Es crearà un comitè de direcció de serveis territorials la primera quinzena de juliol amb participació de tots els regidors amb competències sobre aquest àmbit per treballar el desenvolupament dels projectes de transformació de la ciutat. Es designarà una persona del grup municipal de CiU. Les decisions del Comitè de Direcció s’adoptaran per consens entre els seus membres.

 

Consell Municipal de Comunicació

La voluntat del govern de coalició és la de garantir la imparcialitat, pluralitat i objectivitat, així com la qualitat dels mitjans de comunicació municipals.

Aquesta voluntat significa, d’una banda, impulsar la professionalitat dels mitjans, fixant nous continguts programàtics, atansant els mitjans a la ciutadania, i d’altra, respectar i promoure el Consell Municipal de la Comunicació com a òrgan de garanties de pluralitat i independència dels mitjans. Aquest serà un òrgan participatiu, deliberatiu i prescriptiu sobre funcionament i programes dels mitjans.

Altrament, el nou govern municipal ha d’estimular la informació dels mitjans a través de la comunicació institucional, i per tant, a través de les eines que s’estableixin, millorin i es reforcin.

El Consell Municipal de Comunicació es crearà la primera quinzena de juliol i farà el seguiment i la direcció estratègica de la política de comunicació seguida per l’ajuntament de Castelldefels en els mitjans de comunicació municipals, incloent-hi el butlletí i les webs de l’ajuntament, així com de les seves campanyes publicitàries i informatives.

Cada grup municipal dels que formen l’equip de govern, així com el grup municipal de CiU, nomenarà un representant en el Consell de Comunicació. Les decisions s’hi adoptaran per consens entre els representants de tots els grups polítics.

A les reunions del Consell hi podran assistir, prèvia invitació, els responsables tècnics de l’àrea de comunicació de l’ajuntament.

 

SEGUIMENT I COMPLIMENT DE L’ACORD DE GOVERNABILITAT

Comissió de seguiment de l’acord

Als efectes de seguir el compliment del present pacte, interpretar-ne les clàusules i resoldre els conflictes que puguin sorgir entre les parts, es crea una comissió de seguiment del pacte, que es reunirà amb una periodicitat mensual de forma ordinària, i sempre que ho demani un dels grups sotasignants.

Formaran part de la comissió dos representants per cada grup dels sotasignants.

El present acord de govern es desenvolupa en l’annex amb les propostes programàtiques detallades d’obligat compliment.

Castelldefels, a 12 de juny de 2015.

 

 

ANNEX 1

ACORDS PROGRAMÀTICS

 

 1. Igualtat de drets, deures i oportunitats.

→ Incrementar la inversió en protecció social del 4% al 6% del pressupost municipal. Desenvoluparem un pla de xoc per garantir el mínim vital, el dret a l’alimentació i que ningú es quedi sense llum, aigua o gas pel fet de no poder pagar-ho.

→ Prioritzar les polítiques d’ocupació, de comerç i de suport a l’activitat econòmica.

→ Foment de l’autonomia personal, i millorar i reforçar els espais de coordinació, participació, i treball en xarxa en aquest àmbit.

→ Desenvolupar els plans estratègics de Habitatge, Salut, Cultura, Esports i Educació, per garantir els drets de ciutadania.

→ Desenvolupar el Pla d’Igualtat de Gènere, com a compromís local per a l’equitat de gènere i la construcció de relacions lliures i igualitàries.

 

 1. Espai públic de qualitat.

→ Completar les inversions del mandat 2011-2015.

→ Desenvolupar plans anuals d’inversió en la millora dels espais públics i de l’accessibilitat d’aquests.

→ Prioritzar les inversions en la remodelació de places i equipaments existents, sobre tot aquells que presentin major ús i més deficiències.

→ Desenvolupament de polítiques verdes i de sostenibilitat, prioritzant l’estalvi en els consum d’aigua i electricitat, i la generació d’energies alternatives.

 

 1. Gestió participativa i transparent

→ Elaborar un nou Reglament de Participació Ciutadana, que incorpori les propostes de govern obert de la ciutat i els mecanismes a adoptar com administració, per obrir nous canals i espais de participació ciutadana, tant presencial com a través de les tecnologies de la informació.

→ Aplicar la llei de consultes vigent per impulsar consultes en aquelles qüestions estratègiques de ciutat.

→ Manteniment i reforç dels Consells sectorials i de les xarxes de barri.

→ Garantir la presència periòdica del govern a tots els barris, i manteniment dels regidors i regidores de barri.

→ Continuar el desenvolupament del Consell Municipal de Comunicació, dotant-lo de poder decisori en el nomenament del o la responsable de comunicació.

→ Revisar el model de subvencions a les entitats, tot generalitzant el model de subscripció de convenis de col·laboració, i estudiar la possibilitat d’establiment de contractes programa amb les entitats més grans.

→ Continuar desenvolupant l’aplicació dels criteris de transparència en el portal web municipal.

→ Rendiment de comptes al llarg del mandat, amb explicació pública periòdica de la proposta de pressupost i de la seva execució.

 

 1. Propostes generals de país

→ Durem a terme polítiques de suport a l’ensenyament del català a pares i mares, a l’ús del català en les AMPA i en les activitats extraescolars.

→ Reconeixem el català com a llengua de tots i totes, desenvolupant la política de normalització lingüística al municipi.

→ Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència al ple de juliol de 2015. L’ajuntament de Castelldefels serà representat en les reunions d’aquesta entitat per un regidor del grup municipal de CiU.

→ Col·laborarem estretament i constant amb el Servei Local de Català.

→ Dotarem de recursos el Pla Educatiu d’Entorn.