CODI D’ÈTICA POLÍTICA
MOVEM CASTELLDEFELS

JUSTIFICACIÓ

Donat el context actual de desafecció ciutadana amb relació a la política a causa de la percepció social d’incapacitat per a resoldre els problemes de la gent, cal redoblar esforços i treballar per retornar el valor de la política com a instrument de millora de les condicions materials de vida de les persones, a partir de l’aprofundiment democràtic, la deliberació i la construcció d’un projecte de futur col·lectiu.

És per això que el nostre posicionament ha estat i ha d’estar a favor de la radicalitat democràtica i contra la corrupció, per convicció i per lleialtat a la memòria històrica de la qual en formem part cabdal.

Cal per tant, reforçar el nostre compromís amb la ciutadania de Castelldefels, intensificar i exterioritzar, més encara, de forma efectiva els valors públics, els estàndards de conducta i l’actitud moral dels càrrecs locals, assessors i més enllà de totes les persones que formin part de Movem.

Es tracta no només d’adherir-se a aquest Codi Ètic sinó d’interioritzar-ho, ser agents proactius i combatre la situació actual de desafecció des de la responsabilitat de govern o, en el seu cas, en l’oposició.

Aquest document, en definitiva, aspira a millorar la confiança del conjunt de la ciutadania en Movem. No pretenem que tothom estigui d’acord amb nosaltres, però sí que tothom pugui confiar en la coherència i l’exigència dels nostres comportaments. Ho necessitem fonamentalment com a societat.

És un Codi Ètic que compromet fonamentalment als regidors, el càrrecs de designació per Movem i, més enllà, a totes les persones que puguin exemplificar el nostre projecte.

 

PRINCIPIS
 • D’exemplaritat: assumint una responsabilitat que no és únicament legal, sinó política, social i ètica.
 • Transparència i rendiment de comptes.
 • Opció pel foment de la participació. En funció d’ aquesta participació, l’Assemblea –entesa com els membres de ple dret segons els estatuts- és sobirana, mentre que l’assemblea oberta és consultiva
 • Adequar els comportaments a unes pautes que comprometen amb una manera de fer política: amb respecte, amb responsabilitat, amb autoexigència i sensibilitat, participativa, oberta, ètica i transformadora.
 • Dret de la ciutadania a la fiscalització de la gestió pública i a intervenir i participar en el control d’aquesta gestió.

 

PAUTES DE CONDUCTA

Aquestes pautes comprometen amb una forma de fer política i han de valer, de forma genèrica, en tots i totes els que treballem i participem a Movem:

 • Respecte a les posicions d’altres.
 • Exemplaritat.
 • Fer pedagogia de les propostes i del programa amb un llenguatge senzill i comprensible.
 • Coherència en els comportaments públics i quotidians.
 • Diàleg permanent amb la ciutadania de Castelldefels.

I en l’exercici de responsabilitats publiques:

 • Respecte a la legalitat vigent.
 • Defensa i compliment del programa de la candidatura i dels compromisos adquirits.
 • Fer públiques les agendes dels representants públics (alcaldessa i regidors/res) per fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten.
 • Facilitar cada any tots els ingressos i rendiments patrimonials, així com els bens dels càrrecs públics. Aquest compromís s’estendrà als 2-3 anys posteriors al cessament o finalització de mandat.
 • El grup municipal presentarà a l’Assemblea, per a la seva aprovació, les propostes de persones seleccionades per a càrrecs de confiança o d’altres responsabilitats que finalment hauran de ser ratificades per l’Assemblea.
 • Fer públics els criteris de selecció i contractació dels càrrecs de confiança o qualsevol altre persona que pugui exercir un càrrec a proposta de Movem Castelldefels
 • Els càrrecs públics de Movem Castelldefels es comprometen a la renúncia dels seus càrrecs en el cas de ser imputats/encausats formalment al tancament de la fase d’instrucció i obertura de judici oral per delictes Contra les Administracions públiques així com per delictes de violència de gènere, violència domèstica i de caira racista, xenòfob i d’altres que atemptin contra els Drets Humans o dels drets dels treballadors.
 • En el cas de ser imputats/investigats en fase d’instrucció pels delictes anteriorment esmentats,la Comissió de Codi Ètic Local obrirà un expedient i a la vista de la informació elaborarà un dictamen amb una proposta fruit de la discussió del cas concret, proposta que es ratificarà en l’Assemblea.
  • En el supòsit de incompliment d’aquest compromís, i amb independència de les iniciatives que pugui iniciar Movem Castelldefels, haurà d’abonar una quantitat equivalent al import de la retribució, dietes i qualsevol altre percepció econòmica que pugui rebre derivat de la seva elecció dins la candidatura de Movem Castelldefels.
 • L’establert al punt anterior serà d’aplicació als càrrecs de confiança proposats per Movem Castelldefels, acordant-se en aquest cas el cessament del mateix.
 • Establir els mecanismes per garantir la transparència i l’accés a la informació així com fomentar i crear els canals necessaris per la participació de la ciutadania a la presa de decisions importants sobre temes i projectes que puguin afectar a nivell social, ambiental o urbanístic a la ciutat o a algun dels barris o sectors.
 • Compromís amb l’austeritat i equilibri en l’ús dels recursos, mantenint per sobre de tot el concepte de servei públic i de defensa del bé comú.

Compromisos en retribucions:

 • La forquilla de retribucions, tant de regidors com de càrrecs de confiança designats per Movem Castelldefels, serà de 4:1. Això vol dir que la retribució màxima no superarà el quàdruple de la retribució mínima dels salaris de l’Ajuntament de Castelldefels. A efectes informatius es fa constar que el salari mínim a l`Ajuntament està actualment en 16197,30euros.
 • La diferencia entre el 4:1 i les retribucions aprovades en el ple municipal, tant per l’alcaldessa, com pels regidors i càrrecs de confiança, així com les seves modificacions en plens posteriors, seran donades per cada regidor a un fons comú que es destinarà a finançar les activitats i iniciatives posades en marxa per Movem Castelldefels, de la mateixa manera que al manteniment de la seva activitat quotidiana i de les diferents iniciatives socials, d’informació i dinamització que es vulguin emprendre.

Compromís amb el sistema d’incompatibilitats que serà el següent:

 • Com a principi general, els/les regidors/es dels que s’exigeix dedicació completa seran incompatibles amb altres activitats privades.
 • Compromís dels càrrecs públics de no accedir, en els següents 5 anys després de la finalització de l’exercici del càrrec de regidor/a, a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades o supervisades o que hagin sigut adjudicatàries d’un contracte municipal, subvenció o conveni, dins del àmbit i/o sector a on ha desenvolupat la seva funció representativa. No s’aplicarà en el supòsit de que sigui la tornada a la feina d’origen. D’igual manera tampoc es podran ocupar càrrecs en consells d’administració d’aquestes empreses durant 10 anys.
 • Compromís de no superar els dos mandats o el seu equivalent en anys, ocupant el mateix càrrec. Excepcionalment es podrà a un mandat més sempre que sigui fruit d’un procés de discussió i validació per la Assemblea.
 • Als efectes d’aquest punt no es quantifiquen els mandats anteriors a les eleccions municipal del maig de 2015.

Regals i privilegis:

 • Renúncia a obsequis, regals i privilegis que s’ofereixin per la condició de càrrec públic o càrrec de confiança proposat per Movem Castelldefels.
 • Compromís d’utilitzar amb la màxima austeritat qualsevol mitjà de transport que sigui sufragat amb fons públics, i no utilització de transports diferents als convencionals i utilitzables per la majoria de la població sempre que no concorrin circumstàncies especials o que per motius de seguretat, de mobilitat, o agenda, plenament justificats.
 • No es cobraran remuneracions per assistir a les reunions, a excepció d’aquelles derivades de la assistència al ple municipal i comissions informatives dels regidors i regidores que no tinguin dedicació exclusiva en cas d’estar al govern o de que s’estigui a la oposició. Respecte d’altres organismes no es cobraran dietes per assistència a organismes supramunicipals, consells municipals o consells d’administració d`empreses públiques de les que es formi part per la condició de càrrec públic, en cas de tenir dedicació exclusiva. En cas d’haver-les de rebre per funcionament de l’organisme, es farà igual que en el cas dels sobresous.

 

LA COMISSIÓ DE CODI ÈTIC LOCAL

La Comissió de Codi Ètic Local, que es crearà en un termini no superior a un mes després de l’aprovació del Codi Ètic i serà escollida per la Assemblea, incorporarà entre les seves funcions la potestat d’interpretar els preceptes i criteris establerts en aquest Codi Ètic i desenvolupar i concretar el seu contingut per tal d’ajudar a la seva aplicació pràctica. Estarà formada per cinc persones que en cap cas hauran de tenir càrrecs de representació ni cap mena de vinculació amb l’Ajuntament, ni percebre ingressos directa o indirectament de Movem.

Totes les persones de la candidatura poden recórrer a la Comissió de Codi Ètic Local per sotmetre a consulta els dubtes sobre les implicacions ètiques d’algun fet o decisió que afectin als càrrecs electes, càrrecs de confiança o persones representatives de Movem Castelldefels.

Aquest CE haurà de ser signat per tots els càrrecs electes o de confiança i per tota la resta de la candidatura.

Codi Ètic