ESTATUTS DE
MOVEM CASTELLDEFELS

1- OBJECTE:

Aquests estatuts tenen com a objecte regular l’organització i el funcionament de Movem Castelldefels.

 

2- FORMA JURÍDICA I DEFINICIÓ

Movem Castelldefels s’organitza jurídicament com unacoalició de partits, aquesta coalició inclou també el conjunt de persones independents, que no provenen de cap partit polític i que s’agrupen sota el nom d’Entesa.

Per tant MOVEM es defineix com una confluència de partits i persones que comparteixen valors democràtics d’esquerres i que treballen, amb un compromís social amb el municipi, per millorar la confiança del conjunt de la ciutadania amb la nostra organització política.

 

3- ÒRGANS COL·LEGIATS

Els òrgans col·legiats de Movem són:

 • Assemblea
 • Comissió Coordinadora

Els òrgans col·legiats de Movem poden crear comissions deliberants o consultives. L’acord de creació ha d’establir-ne les funcions, la composició i la vigència. En tot cas, aquestes comissions es dissolen un cop en finalitza el mandat o s’extingeixi l’òrgan del qual depenen.

L’assistència als òrgans col·legiats té caràcter personal. El vot és delegable només pels i les membres, qui vulgui delegar el seu vot ho haurà de fer constar per escrit.

Els acords s’adopten quan el nombre de vots favorables és superior al nombre de vots desfavorables, excepte els acords que requereixen una majoria qualificada i que estan definits explícitament en aquests estatuts.

Si el nombre de vots en blanc és superior al nombre de vots de l’opció guanyadora (favorable o desfavorable), s’ha de repetir la votació si algun o alguna membre de l’òrgan ho sol·licita expressament en el moment de conèixer-ne el resultat.

Les votacions han de ser secretes sempre que es tracti d’acords que afectin persones o bé quan ho sol·liciti la cinquena part dels i les assistents a la sessió.

Es podran organitzar votacions electròniques amb els procediments i mitjans que acordi l’Assemblea.

Tots els acords adoptats tenen validesa immediata i han de constar en una acta, que ha de ser aprovada a la reunió següent de l’òrgan col·legiat.

A l’acta s’ha de fer constar:

 • L’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat.
 • La llista d’assistents.
 • El punts principals de les deliberacions i els continguts dels acords adoptats.
 • El sentit dels vots i, si algun membre ho demana, una explicació succinta de la seva intervenció.
 • Les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut.
 • Tot allò que es demani explícitament que consti en acta.

Així mateix, els acords dels òrgans col·legiats s’han de publicar al web de Movem. En la publicació dels acords sempre s’ha de respectar la privacitat de les dades de caràcter personal, segons el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa que hi és aplicable.

 

4- INTEGRANTS DE MOVEM

 Els integrants de Movem poden participar de les següents maneres possibles:

 • Membres
 • Amics i amigues

Són Membres de Movem aquelles persones que hagin signat la carta de compromís. Els i les membres tenen dret a vot.Es contempla una aportació econòmica de caràcter voluntari per als i les membres que ho vulguin.

Són Amics i amigues de Movem només les persones de la base de dades de Movem, quevolen rebre la informació i participar de forma esporàdica a assemblees obertes, però no volen participar en cap altre àmbit de la organització.

 

5- ASSEMBLEA

L’Assemblea és l’òrgan de govern de Movem.

Composició:

L’assemblea està composada per tots els i les membres de Movem,i té capacitat de decisió en les següents matèries:

a) Aprovar la proposta d’estatuts de Movem, i possibles modificacions

b) Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que la mateixa Assemblea defineixi.

c) Aprovar l’elaboració del pla estratègic de Movem.

d) Aprovari/o revocar els nomenaments de càrrecs de confiança polítics o d’altres càrrecs que es puguin nomenar en relació a les responsabilitats polítiques de representants electes de Movem. Una proposta de revocació l’ha de presentar, com a mínim, un terç dels i les membres de l’Assemblea.

e) Aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament de Movem, segons la proposta de la Comissió de finances.

f) Acordar la federació de Movem amb altres partits o coalicions.

g) Aprovar l’expulsió d’un partit o persona de Movem, segons la Comissió d’Ètica

h) Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre problemes de qualsevol àmbit.

i) Aprovar i/o revocar els càrrecs de la Comissió Coordinadora. Una proposta de revocació l’ha de presentar, com a mínim, un terç dels membres de l’Assemblea.

j) Aprovar qualsevol altre acord o acció que es faci en nom de Movem.

L’Assemblea pot delegar en la Comissió Coordinadora alguna de les seves funcions.

No obstant això, no són delegables les funcions següents:

a) Aprovar la proposta d’estatuts de Movem.

b) Aprovar l’elaboració del pla estratègic de Movem.

c) Aprovar i/o revocar els nomenaments de càrrecs de confiança polítics o d’altres càrrecs que es puguin nomenar en relació a les responsabilitats polítiques de representants electes de Movem.

d) Acordar la federació de Movem amb altres partits o coalicions.

e) Aprovar l’expulsió d’un partit o persona de Movem.

f) Aprovar i/o revocar els càrrecs de la Comissió Coordinadora.


Les Assemblees obertes es consideren aquelles on poden assistir membres, amics, amigues i tota persona externa a Movem que hi vulgui participar. Són espais de debat, informació i recollida de propostes. No serà un espai per prendre decisions relatives a l’organització de Movem.


Convocatòries i sessions:

La periodicitat de les Assemblees Ordinàries serà mensual.

Aquesta convocatòria sempre es farà per correu electrònic i, en casos excepcionals, per correu ordinari. Les Assemblees ordinàries es convocaran amb un mínim d’una setmana d’antelació, i les extraordinàries amb un mínim de i 48h.

Les assemblees seran presidides per un/a Coordinador/a de l’Assemblea, nomenat per la Comissió Coordinadora, que s’encarregarà de dinamitzar-la i moderar els debats. La Comissió Coordinadora nomenarà també un/a secretari/a encarregat de prendre les notes pertinents i redactar l’acta, i un/a moderador/a que controlarà els torns i temps de paraula.

Caldrà que hi siguin presents el un mínim de 10 persones, per a poder constituir l’Assemblea.

Qualsevol membre pot incloure punts a l’ordre del dia. Haurà de fer arribar la proposta a la Comissió Coordinadora, sempre abans de que es faci la convocatòria de la següent Assemblea.

Els punts d’urgència s’hauran d’acceptar a l’inici de l’Assemblea.

Les assemblees extraordinàries les convoca la comissió coordinadora, a petició de 3 membres de la mateixa, o de 10 membres de l’Assemblea.

 

6- COMISSIÓ COORDINADORA

Naturalesa:

La Comissió Coordinadora és l’òrgan executiu i de representació permanent de l’Assemblea.

Composició:

Està formada per 10 persones escollides per l’assemblea: 2 coordinadors, 6 càrrecs, 1 representant de CE i 1 representant de comissió finances.

L’assemblea votarà directament als coordinadors

El grup coordinador haurà de designar les següents responsabilitats, a més de les que el mateix grup consideri convenients.

 • Secretària
 • Comunicació
 • Enllaç amb el grup municipal
 • Acció Política
 • Moviments socials

S’hauran de respectar els criteris de paritat de gènere

Un membre de la comissió coordinadora, assistirà a les reunions de Grup Municipal, exercint de nexe informatiu.

Els membres de la Comissió Coordinadora seran escollits de forma individual per votació directa a l’assemblea, a partir de les candidatures que es presentin, i després serà decisió d’aquesta mateixa Comissió, distribuir-se els diferents càrrecs

Els càrrecs de la comissió coordinadora tindran una durada de 4 anys. Es renovarà el 50% cada 2 anys.

Qualsevol càrrec pot ser revocat en qualsevol moment per l’assemblea, per majoria absoluta en una votació a proposta d’un mínim de 10 membres de la mateixa.

Si algun dels grups que formen part de Movem no se sent representat a la Comissió, podrà proposar una persona per tal de garantir una representativitat equilibrada.

La Comissió Coordinadora haurà de ser l’encarregada de proposar els grups de treball a l’Assemblea i dinamitzar l’inici.

La Comissió Coordinadora s’haurà de reunir al menys dos cops al mes, i serà l’encarregada de convocar les Assemblees Ordinàries.

La Comissió Coordinadora haurà de presentar un pla de treball anual que es debatrà en assemblea, i als 12 mesos un balanç de gestió.


Funcions de la Comissió Coordinadora
:

 1. Convocar les Assemblees ordinàries i extraordinàries
 2. Crear i dissoldre les comissions i grups de treball que consideri convenients. Les decisions que adoptin aquestes comissions han de ser ratificades per l’Assemblea.
 3. Aprovar decisions d’urgència que no puguin esperar a la següent Assemblea. Aquestes decisions hauran de ser ratificades per l’Assemblea,
 4. Fer de nexe informatiu amb el Grup Municipal
 5. La CC treballarà per fomentar la participació dels membres de Movem, garantir la transparència en tots els processos, rendir comptes de manera periòdica i vetllar pel rigorós compliment del codi ètic.
7- FINANCES

Tots els comptes bancaris gestionats per Movem hauran d’estar a una banca ètica.

Per fer qualsevol moviment bancari caldrà la signatura de:

El pagament es farà amb la signatura del tresorer, i amb el vistiplau dels Coordinadors o Comissió Coordinadora acceptada

El/La responsable de finances, haurà de presentar el balanç anual entre l’1 de gener i el 31 de març a l’assemblea.

S’organitzaran campanyes de captació cooperativa de fons (crowd-funding) per finançar accions concretes aprovades per l’assemblea.

Es mantindrà el compromís de no demanar préstecs a entitats bancàries que no siguin ètiques per mantenir la independència de Movem.

Tots els comptes, ingressos i despeses de Movem seran publicats al web de Movem i seran accessibles per qualsevol persona sense cap restricció.

Qualsevol membre de Movem podrà demanar explicacions sobre qualsevol despesa realitzada, i la petició haurà de ser atesa pel responsable de finances i/o el coordinador/a.

 

8- ORGANITZACIÓ INTERNA MOVEM

L’Assemblea podrà fer fora a un partit o una persona de la organització, amb una majoria qualificada, que s’estableix en 2/3dels membresde l’Assemblea.

Per aprovar els estatuts, i aprovar i revocar els càrrecs de la comissió coordinadora caldrà una majoria qualificada (2/3).

En el cas de que algun partit sol·liciti incorporar-se a la coalició de Movem, s’haurà d’aprovar per majoria qualificada (2/3). En qualsevol cas Movem seguirà mantenint el seu nom.

En el cas de que un partit vulgui abandonar la coalició pot fer-ho sense que suposi canvis al nom i l’activitat de MOVEM.

 

9- APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Poden promoure la proposta de modificació d’aquests estatuts un 25% dels membres de l’Assemblea

La proposta de modificació dels estatuts ha d’anar acompanyada d’un escrit de motivació i ha d’incloure el text de modificació proposat.

L’aprovació de la proposta de modificació d’aquestsestatuts requereix un quòrum de participació de la meitat més un dels membres de l’assemblea i el vot favorable, com a mínim, de la meitat més un dels vots emesos vàlidament.

La Comissió organitzadora podrà proposar canvis i modificacions