Skip to main content
Notícies

Pobresa Energètica

By 21 diciembre 2016No Comments

00Què s’entén per Pobresa Energètica?

La Pobresa Energètica es la incapacitat d’una llar per pagar el mínim de serveis energètics. Es a dir, la impossibilitat de garantir les necessitats bàsiques per falta de diners.

Quins són els efectes d’estar en pobresa energètica?

Son diverses.

Primer, sobre la salut de las persones, provoquen  una major prevalença de diferents malalties físiques (sobretot cardíaques, immunològiques, reumàtiques i respiratòries) i també mentals, així com al increment de les taxes de mortalitat, principalment al hivern.

En el cas dels infants, viure en llars amb problemes energètics s’associa a un 30% més de probabilitat d’ingrés hospitalari o atenció en un centre d’assistència primària.

També té conseqüències  sobre el propis habitatges car es  produeix una degradació de la finca per l’ús de sistemes deficients de calefacció que comporten increment de la humitat, la qual cosa agreuja els problemes de salut de les persones que hi viuen i fan més complicades i costoses les obres de rehabilitació.

Resumin: La pobresa energètica, a banda del desconfort,  empobreix i modifica el règim alimentari (s’abusa dels productes precuinats per evitar gastar gas), provoca incendis domèstics (darrere de moltes morts per inhalació de fums hi ha un foc causat per aparells en mal estat o una espelma que era l’únic focus d’il·luminació) i, sobretot, danya la salut.

El fred, i els canvis corporals que provoca, produeix un augment de la pressió arterial i en la gent gran i aquelles amb patologies cròniques s’incrementa el risc de patir malalties greus, com infarts, ictus o embòlies, i infeccions com la grip.pobresa energètica

Pel que no solament tenim una despesa en energia si no que això repercuteix en un augment en la despesa sanitària.

Per la contundència de les xifres i per la gravetat dels efectes, la pobresa energètica s’ha convertit ja en una emergència social que exigeix respostes polítiques immediates. No disposar de recursos suficients per garantir una despesa energètica bàsica a la llar té efectes múltiples sobre la salut, el benestar i les oportunitats d’igualtat social.

Una part dels efectes de la pobresa energètica es poden observar a partir de les dades de la Taxa de Mortalitat Addicional d’Hivern (TMAH). Hi ha un cert consens a l’OMS en considerar que un 30% de la TMAH global pot estar associada a pobresa energètica.

No poder garantir unes necessitats energètiques bàsiques té impactes sobre la igualtat d’oportunitats no només en salut sinó també en educació, treball, relacions personals,… i en la dignitat de la persona.

Definició actual de pobresa energètica

La definició no es unànime, però podem establir que una llar està en pobresa energètica quan:

  • El conjunt dels seus membres tenen ingressos per sota el llindar de pobresa (incloent el cas que fer front a les seves factures d’energia suposés empènyer la llar per sota el llindar de la pobresa).
  • Les característiques de la vivenda són tals que impliquen un cost energètic superior a la mitjana.

A Catalunya, la nova llei de mesures urgents per l’emergència en habitatge i pobresa energètica (llei 24/2015) utilitza el concepte de risc d’exclusió residencial, i per definir els casos amb dret a ajuts per pobresa energètica, es té en compte  als ingressos econòmics de la família i la valoració dels serveis socials locals.

Qui pot estar en situació vulnerable per pobresa energètica?

El concepte de vulnerabilitat energètica és més ampli i inclou aquells casos que no estan en pobresa energètica però estan en procés d’empitjorar les seves possibilitats per cobrir de forma raonable, autònoma i contínua les seves necessitats bàsiques (alimentació, salut, vivenda,…), fent que les restriccions en consums bàsics d’aigua i energia o la impossibilitat de pagar-los puguin esdevenir una realitat propera.

01Quins factors influeixen en la pobresa energètica?

Bàsicament hi ha tres factors principals que hi influeixen:

  • Els ingressos dels membres d’una llar.
  • L’eficiència energètica de l’habitatge.
  • Els preus de l’energia.

Tots plegats hauríem de tenir prou coneixement per evitar la pèrdua de l’energia. Ens convé una formació que ens expliqui com conservar l’energia i evitar  las fuites o utilitzar las bombetes adequades.

Quines són les possibles formes de combatre la pobresa energètica?

Fer front a la pobresa energètica implica mitigar els tres factors principals que la causen, és a dir: els ingressos de la llar, el preu de l’energia i l’eficiència energètica de l’habitatge.

  • Els ingressos d’una llar en pobresa energètica sovint estan condicionats a prestacions mínimes o a treball precari. Millorar aquesta situació correspon a polítiques actives d’inserció laboral o inclús a polítiques de revisió del sistema de prestacions per encarar-les cap al que s’anomena renda mínima de ciutadania.
  • El preu de l’energia depèn de la política i la regulació energètica de l’Estat, actualment molt allunyada de la problemàtica social de l’energia. Les coses unificades igual per tothom són fàcils de gestionar però no tenen en compte cap criteri de justícia social. Caldria incorporar la vessant social de l’energia dins del model energètic. I revisar les causes per les que l’energia a Espanya es de les mes cares de Europa.
  • L’eficiència energètica d’un edifici o d’un habitatge és una oportunitat d’acció directa, que a més a més té la doble missió de reduir consums i costos energètics i, alhora, reduir emissions d’efecte hivernacle per mitigar l’anomena’t Canvi Climàtic. Aquest és l’objectiu principal del banc d’energia.

Per millorar l’eficiència energètica es pot actuar substituint aparells (llums, neveres, calderes,…) per d’altres de més eficients, es pot millorar l’aïllament tèrmic i es pot introduir la producció pròpia d’una part d’energia (tèrmica o elèctrica) a través d’energies renovables.

Però sobretot el que es pot fer, ja de manera immediata és formar i acompanyar les famílies en una gestió eficient de l’energia a partir de la realitat existent. Aquest és un exercici que habitualment ningú ha ensenyat mai i que és molt important: es tracta d’aprendre a minimitzar l’ús d’energia a través de la comprensió de com utilitzar de la millor manera possible els sistemes existents (o els nous, si es canvien).

La situació d’urgència: evita els talls de subministraments bàsics!

La Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que afecta l’àmbit de consum en general, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores per manca de pagament.

Aquesta mateixa llei també estableix que les empreses distribuïdores d’aigua, gas i electricitat no podran interrompre els subministraments per motiu d’impagament d’aquelles persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i estan obligades a avisar als Serveis Socials de la localitat.

Per més informació pots consultar:
http://bancdenergia.org/pobresa-energetica/
http://pobresaenergetica.es/es/
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2016/11/informe-pobresa-energetica-nov2016-ECAS.pdf