Skip to main content
Notícies

Què saps del que està passant al voltant del Castell?

By 10 julio 2018No Comments

Des de Movem Castelldefels us volem fer mans d’un seguit d’informació d’on ve i de què va el projecte que es vol dur a terme al voltant del Castell, i explicar la visió i la posició de Movem Castelldefels sobre el tema.

Vista del Castell de Castelldefels i els voltants des de l’aire. Imatge d’arxiu.

1. De quina zona estem parlant?

De la zona compresa entre c/Pietat, c/Can Roca i c/Manel Girona fins c/1r de maig.

Blau – Propietat privada
Groc – Propietat municipal degut a la cessió de sòl per part del privat i per petites adquisicions.
Vermell – zona delimitada

 

2. Qui és el propietari de tota aquesta zona?

Aquesta és la realitat abans de l’any 1976:

Distribució dels propietaris de les parcel·les abans del 1976

Com es veu a la imatge les parcel·les delimitades en groc i taronja són de petits propietaris i les parcel·les pintades de blau ja eren de propietat municipal. Aquestes corresponen a la zona on està actualment el correcan fins a l’alçada del torreó. No es veu afectada pel posterior planejament.

 • La qualificació urbanística de tota aquesta zona era «Residencial Suburbana semiintensiva» (6).

Planejament urbanístic d’abans del 1976.

 

 • Al 1976 al Pla General Metropolità, definit per la Mancomunitat -organisme metropolità previ a l’Àrea Metropolitana de Barcelona-  i la Generalitat de Catalunya s’estableix aquesta ordenació:

Pla urbanistic proposat pel Pla general Metropolità

Defineix una zona de sòl urbà de 5.373m2 -per planta-, unificats en dos edificis continus, en un total de 24.178m2 de sostre total (taronja), envoltats de zona verda (6b).

 

3. Per què es canvia aquesta ordenació repartint l’edificabilitat en dues zones?

Al 2008, un cop Vertix, empresa de promoció immobiliària, va adquirir gran part de les petites propietats, es va decidir edificar. L’edifici al c/Pietat provocava una barrera al barri i la pèrdua de molta zona de verd. Des de l’Ajuntament, amb l’AMB, es va treballar una proposta que reduís l’edificabilitat i incrementés de la zona verda, aprovant la següent ordenació al 2008:

Pla urbanístic modificat al 2008

Defineix una zona de sòl urbà de 4.032,55 m2 -per planta-, dividits en 4 edificis, amb un sostre total de 18.100m2, reduint l’edificabilitat 6.000m2, un 25% del total.

 

4. Quants habitatges es poden construir en aquesta zona? I de qui són?

D’aquests 6 edificis, 2 queden al c/1r de maig, que són íntegrament de propietat privada, poden edificar fins a 40 habitatges per edifici aproximadament, amb una alçada màxima de planta baixa més 5 pisos. Aquests seran de lloguer i a preu lliure.

 • La llei obliga a fer cessions de sòl a l’administració, i això provoca un 40% aproximadament passi a ser propietat municipal, traduint-se en 3 edificis sencers del c/Pietat en propietat municipal, podent acollir un centenar d’habitatges aproximadament, i un quart queda en mans dels petits propietaris.

 

5. Per què Vertix no va construir finalment?

Va coincidir amb els primers anys de crisi econòmica. Poc després, Vertix perd una part de la propietat que passa al Banc Santander, que és la part que posteriorment compra Santiveri (propietari majoritari) qui planteja a la Junta de Compensacio -organisme de decisió amb tots els propietaris- la voluntat d’edificar en aquesta zona.

 

6. No es pot prohibir edificar en aquella zona, considerant que es troba en un espai natural al voltant del castell?

No. Es tracta d’una zona edificable, qualificada com urbanitzable i no com a zona verda, amb un pla urbanístic modificat fa 10 anys. Per tot això el propietari té uns drets reconeguts, dels que no se’l pot privar.

 

7. Què passa si no li deixem edificar o no li donem la llicència?

 • Que se li ha d’expropiar pel valor de la seva propietat.
 • Actualment s’estima en uns 40 milions, xifra que hauria d’establir finalment un jutge. Quantitat inassolible actualment per l’Ajuntament.
 • L’incompliment de la normativa pot provocar penes per prevaricació.

 

8. I no es pot fer res?

S’ha valorat traslladar l’edificabilitat a altra zona, però la realitat de Castelldefels ho fa molt difícil, tenint en compte l’elevat grau de desenvolupament urbanístic de la ciutat i les poques zones verdes per les que s’hauria de permutar l’edificabilitat.

 

9. Què implica aquest projecte ara?

Projecte d’Urbanització dels carrers i de l’entorn

Al c/Pietat…

 • La urbanització dels carrers afectats i l’adequació d’un parc els edificis.
 • Es planteja una edificació aïllada, edificis molt separats entre sí i un gran espai obert central que s’obre. Asseguren la gran permeabilitat tant física com visual des de les edificacions existents en el c/ Pietat vers el parc, alhora que s’aconsegueixen unes bones condiciones de sòl, tant per aquestes edificacions com per al conjunt del parc.
 • Passa a tenir una amplada d’entre 18 i 20 metres, amb voreres molt amples, arbrat i mobiliari urbà, i que alhora es converteix en el principal element de connexió entre el barri i el nou parc.

Al c/1r de maig…

 • Es connectarà el c/ 1r de maig amb un passeig que connecti amb el Parc del Castell i amb l’entrada al Castell de Castelldefels

L’entorn natural…

Composició d’arbres del projecte

 • Es dota el sector d’un gran parc públic i acabat per poder-lo gaudir. Un par de 17.652 m2, 333 més que els que preveu el planjeament anterior. Aquest parc, que s’integra al seu entorn urbà, es vincula funcionalment i visual amb els barris del Castell i Can Vinader, i especialment amb el c/ Pietat. El parc es composa de dues places verdes lligades al nou passeig del c/ Pietat, i d’una pineda que ja existeix i que es preserva. Ambdues parts del parc s’enllacen entre sí a través de reconeguts de vianants.
 • L’estudi mediambiental que integra el projecte diu textualment: «L’alternativa seleccionada compleix amb els objectius ambientals anomenats a l’apartat 2.3. A més, l’ordenació proposada representa les següents millores: es preserva la vegetació existent, especialment aquella que mereix una atenció especial per la seva qualitat, pineda de la zona A, i arbres d’interès especial per les seves dimensions«.
 • El propietari es compromet a trasplantar els arbres de més valor i es replantarà el total del patrimoni verd que es pugui perdre en la zona.

Els habitatges…

 • Aquest projecte podria permetre, si l’Ajuntament així ho decidís, crear un centenar d’habitatges de lloguer de protecció oficial a preus per sota del mercat al c/ Pietat. Si l’Ajuntament té voluntat política i els petits propietaris s’ho volen vendre, es podrien adquirir els 30 restants, aproximadament, i convertir-los també en habitatge protegit.

L’aparcament…

 • Es perden les 120 places de l’aparcament de 1r de maig, i es generarà una filera d’aparcaments al c/ Dr. Barraquer i al c/ 1r de maig amb capacitat per a 64 places, 32 places d’estacionament en filera al c/ Can Roca i a la confluència d’aquest carrer amb el c/ 1r de maig. Al c/ Can Roca es crearan 41 places en semibateria (costat muntanya) i 39 places en la modalitat d’aparcament en filera (costat mar). Un total de 176 places.
 • En el subsòl dels edificis es creen places pels edificis.

Ubicació de les places d’aparcament

La mobilitat…

 • S’adequa la viabilitat de l’entor amb la prolongació de Maria Aurèlia Capmany fins a la rotonda de Can Roca, la qual també es millora creant una única. Es suprimeix el carrer que en aquest oment passa pel mig del bosc.

El Castell…

 • Aquesta urbanització conflueix amb la urbanització del c/ Manel Girona i l’entrada al Castell que l’Ajuntament ha encarregat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Millorant l’entrada del Castell i integrant en aquest mateix projecte el torreó, situal ara al mig del carrer.
 • Amb el nou accés al Parc del Castell que ja s’ha adaptat i el circuit natural i esportiu que s’ha habilitat al voltant del Castell.

Urbanització de la plaça de davant del Castell integrant el torreó

I el calendari de tot això…

 • El propietari privat majoritari, vol iniciar de manera imminent les obres que corresponen al c/ 1r de maig, i s’ha de de fer de manera paral·lela a la urbanització dels carrers de l’entorn.
 • La zona municipal es pot inicial quan l’Ajuntament així ho decideixi.

 

10. Què pensem Movem Castelldefels?

 1. Valorem negativament que s’edifiqui en aquesta zona. Això no és una bona notícia per Castelldefels, ja que perdre un espai verge que ens hem fet nostre, encara que sigui una part de propietat privada, mai és una bona notícia.
 2. Entenem que el projecte ha fet per preservar al màxim l’entorn natural, dins dels marges que es permetia, i hi ha el compromís de mantenir l’equilibri en el patrimoni verd de la ciutat, com es fa en totes les edificacions municipals.
 3. Valorem que els costos d’expropiacó hipotecarien durant molts anys les finances de l’Ajuntament impedint realitzar inversions i oferir serveis de qualitat a la ciutadania.  Sent ara una proposta irreal, i sent la nostra responsabilitat no crear falses esperances, ni propostes que no es puguin ser efectives.
 4. Entenem que traslladar l’edificabilitat a una altra zona de la ciutat, suposaria traslladar el problema d’una zona a una altra, tenint en compte el poc espai sense edificar i sense comptar ara mateix amb una possibilitat real per fer-ho efectiu.
 5. Des de l’Assemblea de Movem Castelldefels entenem que s’ha de valorar conjuntament amb la ciutadania la possibilitat d’edificar habitatge de lloguer protegit a la ciutat, en la part de propietat municipal al c/ Pietat, donada la necessitat que tenim.
 6. Creiem que s’ha d’estudiar la viabilitat de la compra de la part dels petits propietaris (menys del 10% del total), passant tota la zona del c/ Pietat a propietat municipal.
 7. Continuarem treballant com hem fet fins ara per protegir, cuidar i mantenir el patrimoni verd de la ciutat, garantint el seu restabliment en aquells espais tant públics com privats en el que es perdi.
 8. Continuarem la nostra lluita per apostar per una ciutat més sostenible que lluita contra el canvi climàtic amb polítiques de medi ambient ambicioses com la nova implementació de recollida selectiva.
 9. Celebrem i donem suport a la mobilització ciutadana en defensa dels espais naturals de la ciutat, com un element important d’implicació i sensibilitat ambiental, importantíssim per garantir el futur de la ciutat.

Vista del Castell de Castelldefels i els seus voltants. Imatge d’arxiu.